Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť RUDOLPH USINADOS SK s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO: 36 582 514, 053/42 994 93 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: [email protected], alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: [email protected].

 

V prípade, ak ste prejavili záujem o prácu u nás (napr. podaním žiadosti o prácu, zaslaním životopisu a pod.), budeme spracúvať vaše osobné údaje, nasledovne:

 

IS PAM – výber zamestnancov

1

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

 

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 

výber vhodných zamestnancov

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

 

(1) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov .

2

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

 

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

 

uchádzači o zamestnanie

 

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

 

osobné údaje uvedené v rámci životopisu a sprievodných dokumentov a vyplývajúce z posúdenia vhodnosti uchádzača o zamestnanie. Sú to najmä identifikačné, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyklostí, preferencií uvedených v životopise, alebo priamo na pracovnom pohovore, finančné údaje-napr. požadovaný, ponúkaný plat.
Podľa povahy pracovnej pozície sa môžu spracúvať aj citlivé osobné údaje ( údaje z psychologických posudkov, týkajúcich sa zdravia, potvrdenie o bezúhonnosti z predložených výpisov z RT, národnosť).

3

Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

 

Kategória príjemcov

Identifikácia príjemcov

 

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-iný právny predpis.

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

iný oprávnený subjekt

4

Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

 

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

5

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

 

priamo dotknutá osoba

6

Doba uchovávania osobných údajov

 

1 rok

7

Profilovanie

 

Neuskutočňuje sa.

8

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

 

Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača.
Poskytnutie osobných údajov od odporúčajúceho zamestnanca je možné len s vašim dobrovoľným súhlasom. V prípade ak súhlas, životopis, alebo iné údaje neposkytnete prostredníctvom odporúčajúceho zamestnanca, osobné údaje môžete poskytnúť priamo nám.
V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa budúcich výberových konaní, je potrebné udeliť nám váš dobrovoľný súhlas. V prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.
Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

 

 

 

IS technické a organizačné opatrenia

1

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

 

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 

výkon technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom pre zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti a zachovanie súladu s požiadavkami nariadenia GDPR, ktoré je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR.

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

 

(1) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR:
• nariadenie GDPR,
• zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

 

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

 

zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.

 

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

 

identifikačné a kontaktné údaje, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy – napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.

3

Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

 

Kategória príjemcov

Identifikácia príjemcov

 

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
a-nariadenie GDPR,
a-zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b-zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
b-zákon č.171/1993 Z. z. o policajnom zbore (najmä §76a),
c-iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

(1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR,
(1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR,
(1c) iný oprávnený subjekt, skupina podnikov – materská spoločnosť

4

Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

 

prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje v zmysle štandardných zmluvných doložiek / Brazília

5

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

 

Priamo dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca.

6

Doba uchovávania osobných údajov

 

Podľa kapitoly “vedenie záznamov, archivácia” Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).

7

Profilovanie

 

Neuskutočňuje sa.

8

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

 

Údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne z vlastnej iniciatívy- najmä podaním žiadosti v súvislosti s uplatnením jej práv vykonáva dobrovoľne v rámci svojho oprávneného záujmu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade neposkytnutia osobných údajov, je možné že prevádzkovateľ nebude schopný vybaviť jej žiadosť.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ od nej vyžaduje v súvislosti s výkonom technických a organizačných opatrení prevádzkovateľa (napr. potvrdenie o oboznámení, školení, pridelení prístupov a aktív, údaje o ich správnom používaní a pod.), ktoré sú v oprávnenom záujme a zároveň aj zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov môžu byť vyvodené dôsledky voči dotknutej osobe, napr. odmietnutie prístupu k osobným údajom, prostriedkom, alebo k službám prevádzkovateľa, vyvodzovanie dôsledkov v rámci pracovného vzťahu (u zamestnancov), alebo iného vzťahu s prevádzkovateľom, určitých prípadoch môže dotknutá osoba ohrozovať bezpečnosť, majetok, zdravie, život, finančné a iné záujmy prevádzkovateľa, alebo tretích strán, čím môže dochádzať aj k porušovaniu zákona.

     

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: [email protected] , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má možnosť reagovať na voľné pracovné pozície uverejnené na našej webovej stránke : www.rudolp.com.br a zaregistrovať priamo svoj životopis.

 

V prípade, ak nám dobrovoľne poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov, budeme v rámci nášho oprávneného záujmu a zároveň v rámci plnenia zákonnej povinnosti uchovávať dôkaz o jeho poskytnutí (v rozsahu znenia daného súhlasu) a to po dobu 3 rokov od skončenia jeho platnosti. Môžeme ho uchovávať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.), alebo ho použiť pre potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní a pod.