Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS evidencia obchodných partnerov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť RUDOLPH USINADOS SK s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 582 514, 053/42 994 93.

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

 

[email protected]

 

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje externých partnerov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

 

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vedenia evidencie obchodných partnerov resp. dodávateľov

 • Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ak je dotknutá osoba zamestnanec obchodného partnera / klienta prevádzkovateľa.
 • Osobné údaje sa spracúvajú na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, ak je dotknutá osoba štatutárny orgán alebo osoba konajúca v mene obchodného partnera / klienta prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany: Evidencia externých partnerov z dôvodu plnenia zmluvných vzťahov.

 

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

Sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 1. Pre účel evidencie obchodných partnerov – obchodný zástupca Róbert Mikuš, Veterná 299/5, 972 17 Kanianka, IČO: 46 856 498,

 

Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.)

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do Brazílie ústrednému podniku, s ktorým je prepojený prevádzkovateľ v rámci skupiny podnikov RUDOLPH USINADOS S.A., Stadtteil Padre Martinho Stein, PLZ 89120-00, Timbó – Santa Catarina, ktorá zabezpečuje primerané záruky ochrany osobných údajov. Záruky sú prijaté formou štandardných zmluvných doložiek.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka od ukončenia spolupráce.

 

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: [email protected], alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov nie je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.

 

 • Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.