Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS kamerový systém – oprávnený záujem

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť RUDOLPH USINADOS SK s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 582 514, 053/42 994 93.

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

 

[email protected]

 

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore v rozsahu záznamu z kamerového systému (so zvukovým nahrávaním) zachytávajúceho dotknutú osobu (tvár, činnosť).

 

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, teda monitoruje priestory prostredníctvom kamerového systému za účelom bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia a kontroly výrobného procesu, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.)

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 7 dní.

 

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: [email protected], alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

 

 • Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.